تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،ضلع شمال شرقی،پلاک ۷۹
02122082161
تهران،سعادت آباد 4راه سرو پلاك 79
02122082161

بورس

شاخص کل بورس

نوع شاخص مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص کل 1,369,128.88
10281.04
0.76
1,369,128.88 1,369,128.88
شاخص وزنی-ارزشی 358,056.19
2688.71
0.76
358,056.19 358,056.19
شاخص کل هم وزن 383,513.09
821.26
0.21
383,513.09 383,513.09
شاخص قیمت هم وزن 251,143.80
537.80
0.21
251,143.80 251,143.80
شاخص آزاد شناور 1,853,315.07
13442.11
0.73
1,853,315.07 1,853,315.07
شاخص بازار اول 1,005,277.90
11769.11
1.18
1,005,277.90 1,005,277.90
شاخص بازار دوم 2,756,278.23
4740.90
0.17
2,756,278.23 2,756,278.23